nota-copyright-blog
E-commerce,  Prawo autorskie,  Twórca internetowy

Nota copyright ©

Nota copyright (©) i jej stosowanie budzi wiele wątpliwości. Co ona oznacza? Czy stosowanie noty copyright jest niezbędne? Czy prawo autorskie chroni mój utwór? Z niniejszego wpisu dowiesz się  czym jest nota copyright, jaki jest jej cel i jak ją stosować.

Czym jest nota copyright?

Oznaczenie copyright © informuje inne osoby (odbiorców) o tym, że dany materiał jest objęty ochroną prawnoautorską. Wskazuje także właściciela autorskich praw majątkowych do danego utworu.

Notę konstruuje się w następujący sposób:

symbol © oraz nazwa podmiotu prawa autorskiego i wskazanie roku pierwszej publikacji

Przykładowo może ona wyglądać tak:

© Patrycja Cydejko-Stachowiak 2017-2020.

Taką notę znajdziesz w stopce bloga tworcawprawie.pl. Oznacza ona, że wszystkie treści, które na nim publikuję są mojego autorstwa i są objęte ochroną prawnoautorską.

Nota copyright a ochrona prawna

Jak możesz pamiętać z wcześniejszych wpisów autorskie prawa majątkowe, podobnie jak autorskie prawa osobiste, przysługują twórcy z mocy prawa od chwili ustalenia utworu.

Jedynym warunkiem objęcia Twojego dzieła ochroną prawnoautorską jest zatem to, aby był ono utworem w rozumieniu prawa autorskiego (przejaw Twojej twórczej działalności o indywidualnym charakterze).

Nie musisz dopełniać żadnych innych formalności, aby Twój utwór był objęty ochroną. Nie jest konieczne:

  • uiszczanie jakichkolwiek opłat z tego tytułu,
  • rejestrowania utworów w jakichkolwiek rejestrze (w przeciwieństwie do znaków towarowych),
  • zamieszczania noty copyright.

Utwory zagraniczne również będą objęte ochroną prawnoautorską w Polsce pomimo braku zamieszczenia noty copyright.

Pamiętaj jednak, że oznaczenie notą copyright materiału, który nie stanowi utworu w rozumieniu prawa autorskiego, nie sprawi że zostanie on objęty ochroną.

Domniemanie autorstwa

Zamieszczenie noty copyright, choć niewymagane przez przepisy prawa polskiego, może ułatwić Ci wykazanie swojego autorstwa w przypadku sporu.

Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
Art. 8 ust. 2 ustawy prawo autorskie

Nota copyright może być jedynym ze sposobów uwidocznienia autorstwa upoważniającym do powołania się na domniemanie autorstwa.

Domniemanie dotyczy wyłącznie konkretnego utworu, który został w odpowiedni sposób oznaczony lub rozpowszechniony. W przypadku utworu rozpowszechnionego bez oznaczenia jego autora osoba powołująca się na domniemanie swojego autorstwa musi wykazać swoje autorstwo [1].

Skąd zatem nota copyright?

Historycznie nota copyright miała również bardzo duże znaczenie w Stanach Zjednoczonych. W USA istnieje obowiązek wpisania swojego utworu do odpowiedniego rejestru (Copyright Office). Ponadto twórcy musieli zamieszczać w swoich utworach noty copyright. Warunkowało to możliwość wytoczenia powództwa o naruszenie praw autorskich.

Obecnie USA jest również stroną konwencji berneńskiej (1989), która wprost stanowi, że:

Korzystanie z tych praw i ich wykonywanie nie jest uzależnione od żadnej formalności.
Art. 4 ust. 2 Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (1935)

Tym samym znaczenie noty copyright straciło na znaczeniu również w Stanach Zjednoczonych. Obecnie stanowi ułatwienie w dochodzeniu swoich praw w procesie o naruszenie praw autorskich.

All rights reserved

Możesz spotkać się również z oznaczeniem „all rights reserved”.

Oznaczenie to pochodzi z Konwencji z Buenos Aires (1910 rok), które regulowała kwestie praw autorskich na terenie Ameryki Północnej i Południowej. Nie miała ona zastosowania do państw europejskich.

Obecnie oznaczenie all rights reserved nie ma żadnej doniosłości prawnej. Jego stosowanie nie ma żadnego wpływu na Twoje prawa do utworu.

Stosować notę copyright czy nie?

Pomimo, że przepisy prawa polskiego nie wymagają stosowania noty copyright, to jej zamieszczenie może przynieść pewne korzyści.

Pozwala innym osobom w łatwy sposób zidentyfikować właściciela autorskich praw majątkowych do danego utworu. W ten sposób ograniczasz innym osobom możliwość powołania się na brak wiedzy o autorze w przypadku sporu.

Brak noty copyright w żaden sposób nie ogranicza Twoich praw do utworu na gruncie polskiej ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, a także innych krajów, które przystąpiły do konwencji berneńskiej.Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie przydatny, podaj go dalej![1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 września 2017 r. I ACa 150/17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.