sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego megafon i ręka
Ochrona marki,  Znaki towarowe

Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego – względne przeszkody rejestracji

Złożyłeś wniosek o udzielenie prawa ochronnego na Twoje oznaczenie, aż tu nagle pewnego dnia otrzymujesz sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego? To możliwe. Ale sprzeciw może być również narzędziem w Twoich rękach, gdy zgłoszone przez kogoś oznaczenie narusza Twoje prawa. Sprawdź czym jest sprzeciw oraz względne przeszkody rejestracji, które stanowią jego podstawę.

Rejestracja znaku towarowego

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego jest pierwszym krokiem w celu uzyskania ochrony na Twoje oznaczenie. Urząd automatycznie po otrzymaniu wniosku bada czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji.

Do czasu nowelizacji z 15 kwietnia 2016 roku do zadań polskiego urzędu należało również zbadanie czy nie zachodzą również tzw. względne przeszkody rejestracji. Są to okoliczności, których zaistnienie nie powoduje automatycznie odmowy udzielenia ochrony. Mogą jednak stanowić podstawy sprzeciwu wniesionego przez innego uprawnionego.

Względne przeszkody rejestracji

Sprzeciw może być wniesiony wobec rejestracji znaku towarowego, który m.in.:

narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich

Będzie tak np. w sytuacji, w której zgłosisz do rejestracji swoje logo lub logotyp, ale okaże się, że nie podpisałeś umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Nie masz zatem praw do dysponowania takim oznaczeniem, a składając wniosek o rejestrację mogłeś naruszyć prawa autora tego logo/logotypu.

Do naruszenia praw osób trzecich może dojść również wtedy, gdy chcesz zarejestrować znak, który zawiera w sobie nazwę innego przedsiębiorcy. Przed dokonaniem zgłoszenia warto zatem sprawdzić nie tylko bazy zarejestrowanych znaków towarowych, ale również ogólnodostępne rejestry przedsiębiorców, takie jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

jest w kolizji z wcześniejszym znakiem towarowym dla identycznych lub podobnych towarów/usług

Taka kolizja może wystąpić, gdy Twój znak jest:

  • identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym i zgłoszony dla identycznych towarów/usług,
  • identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszony dla identycznych lub podobnych towarów/usług, jeżeli istnieje ryzyko, wprowadzenia odbiorców w błąd.

Kolizja może wystąpić również względem innego oznaczenia, które zostało wcześniej zgłoszone, ale nie zostało jeszcze zarejestrowane. W takiej sytuacji urząd zawiesi postępowanie rejestracyjne Twojego oznaczenia, do czasu przyznania lub odmowy przyznania ochrony na oznaczenie zgłoszone wcześniej. Dopiero wtedy będzie możliwe ustalenie czy sprzeciw jest zasadny (czy istnieje kolizja).

Jak sprawdzić istnieje ewentualnej kolizji? Sprawdź w ogólnodostępnych wyszukiwarkach:

jest identyczny lub podobny do znaku renomowanego dla jakichkolwiek towarów/usług

Renomowany znak towarowy to takie oznaczenie, które ma silniejszą zdolność odróżniający niż zwykły znak towarowy. Ta pozycja wynika z silnie zakorzenionych w odbiorcach pozytywnych wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu, jakie niesie znak. Z uwagi na swoją wartość stanowi on często znaczący, a nawet dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Takimi znakami będzie np. Coca-cola, McDonald, CHANEL czy Roll-Royce.

Status znaku renomowanego oznaczenie uzyskuje w skutek długotrwałego i intensywnego używania. Nie ma przy tym z góry określonych warunków, które należy spełnić, aby uznać znak za renomowany. Za każdym razem to uprawniony do znaku musi wykazać, że jest to znak renomowany.

W praktyce wystarczające będzie jeżeli Twoje oznaczenie jest identyczne lub podobne do znaku renomowanego, bez względu na to, dla jakich towarów/usług został on zgłoszony. W przypadku zgłoszenia znaku McDonald dla obuwia lub CHANEL dla długopisów prawdopodobnie sprzeciw uprawnionych zostałby uwzględniony, mimo zgłoszenia znaków dla zupełnie innych branż.

jest w kolizji ze znakiem powszechnie znanym

Jest to oznaczenie, które nie jest formalnie zarejestrowane w odpowiednim urzędzie jako znak towarowy, ale jednocześnie jest:

  • dobrze utrwalone w świadomości odbiorców,
  • identyfikuje oznaczany towar lub usługę nim sygnowane z określonym przedsiębiorstwem,
  • na obszarze RP lub jej znacznej części.

Okoliczności te ocenia się indywidualnie w każdej sprawie.

Postępowanie sprzeciwowe

Obecnie w skutek zmian w prawie z 2016 roku, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej funkcjonuje tryb postępowania sprzeciwowego. Urząd rozpoznaje względne przeszkody rejestracji tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony wniesie sprzeciw w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Nie każdy jednak może wnieść sprzeciw. Uprawniona do tego jest osoba, której prawa naruszono lub podmiot któremu przysługują prawa do wcześniejszego znaku towarowego.

Sprzeciw to instytucja, która działa w dwie strony. Inne podmioty mogą w ten sposób uniemożliwić rejestrację Twojego oznaczenia. Ale również Ty możesz taki sprzeciw złożyć względem zgłoszenia, które narusza Twoje prawa.

Wprowadzenie modelu sprzeciwowego w praktyce oznacza również, że niezbędne jest monitorowanie rejestrów znaków towarowych w celu zweryfikowania czy wpłynęły zgłoszenia, które mogą naruszać prawa danego podmiotu. Dopóki urząd nie otrzyma sprzeciwu, nie będzie miał wiedzy, że mogą zaistnieć względne przeszkody rejestracji.

Jak przebiega postępowanie sprzeciwowe

Sprzeciw można wnieść w terminie 3 miesięcy od czasu publikacji spornego zgłoszenia w biuletynie urzędu. Publikacja ta następuje po zweryfikowaniu przez urząd, że nie zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji wobec danego oznaczenia.

Wniesienie sprzeciwu podlega opłacie w wysokości 600 zł za wniosek do polskiego urzędu, lub 320 EURO za sprzeciw wobec rejestracji znaku unijnego. Ponadto strona przegrywająca spór zostanie obciążona kosztami postępowania.

Warto wiedzieć, że wobec jednego zgłoszenia może wpłynąć kilka sprzeciwów od różnych podmiotów.

Po otrzymaniu sprzeciwu, Urząd zweryfikuje jego dopuszczalność. Jeżeli został wniesiony prawidłowo, to urząd poinformuje Cię o jego wpłynięciu. Jednocześnie wyznaczy termin, w którym możesz zawrzeć ugodę ze stroną, która wniosła sprzeciw (tzw. „cooling off”) w terminie dwóch miesięcy. Termin ten może ulec wydłużeniu na zgodny wniosek stron do 6 miesięcy.

Jeżeli strony nie zawrą ugody, to urząd będzie dalej prowadził postępowanie sporne. W takim przypadku wezwie zgłaszającego znak towarowy do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w terminie wyznaczonym przez urząd. W razie potrzeby urząd zarządzi dalszą wymianę pism i stanowisk stron.

Urząd, po zapoznaniu się ze stanowiskami stron, wyda decyzję w sprawie, w której może:

  • oddalić sprzeciw i przyznać ochronę na zgłoszone oznaczenie,
  • uznać sprzeciw za zasadny w całości, co będzie związane z odmową przyznania ochrony na zgłoszone oznaczenie,
  • uznać sprzeciw za zasady w części – w takim przypadku urząd przyzna ochronę jedynie w części nie objętej sprzeciwem.

Sprzeciw i względne przeszkody rejestracji – podsumowanie

Wniesienie sprzeciwu przez podmiot uprawniony nie jest obowiązkowe. Decyzja w tym zakresie zależy od sposobu zarządzania własnością intelektualną w danej firmie. Jednak weryfikacja przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku czy Twoje oznaczenie nie narusza czyichś praw, w tym do znaków wcześniejszych, pozwala minimalizować ryzyko sporu. Jest to niezbędny krok do wykonania przed złożeniem wniosku. Dzięki temu poznasz swoje szanse na skuteczną rejestrację.

Sprzeciw to również narzędzie, którym Ty możesz posłużyć się w celu ochrony Twoich praw. Pamiętaj jednak o niezbędnym monitoringu, aby nie przegapić terminu na wniesienie sprzeciwu.

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją znaku towarowego, możesz skorzystać z mojego wsparcia.

patrycja-cydejko-stachowiak-radca-prawny-blog

Sprawdzę, czy Twoje oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy oraz czy nie istnieją inne przeszkody. Wspólnie ustalimy odpowiedni rodzaju znaku oraz jego zakres adekwatny do Twojej działalności.
Będę z Tobą przez cały proces rejestracji.
Zapraszam do kontaktu:
tel. 883 541 564,
e-mail: kancelaria@cydejko-stachowiak.pl

Zdjęcie autorstwa Sora Shimazaki z Pexels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.