dzialalnosc-gospodarcza-kiedy
Biznes,  E-commerce

Kiedy trzeba zarejestrować działalność gospodarczą?

Właśnie rozpocząłeś promowanie swojej działalności twórczej w rozmaitych serwisach społecznościowych. Po jakimś czasie pojawiają się pierwsze zlecenia, a potem kolejne. Ktoś poprosił o przygotowanie „logo ale jeszcze nie wie jakiego” dla kawiarni, którą planuje otworzyć, ktoś inny o pięknie wykaligrafowaną sentencję dla przyjaciółki na urodziny, a jeszcze ktoś o napisanie „prostego programu w wolnej chwili”, który pomoże mu lepiej zorganizować np. swój kalendarz spotkań. Wobec tego być może zastanawiałeś się, a jeżeli nie to i tak dzisiaj Ci wyjaśnię, czy prowadzisz działalność gospodarczą i czy powinieneś ją zarejestrować.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

Zasady dotyczące podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej zostały uregulowane w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

Jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność spełnia łącznie wszystkie wskazane wyżej przesłanki (cechy) należy uznać, że prawdopodobnie prowadzisz działalność gospodarczą, a zatem podlega ona rejestracji – zgłoszeniu do odpowiedniej ewidencji. Warto przy tym zwrócić uwagę na pewne odstępstwo od tej zasady stanowiące nowość w polskim prawie,  o czym w dalszej części wpisu.

Pamiętaj także, że nie będzie działalnością gospodarczą wykonywanie działalności w imieniu osoby trzeciej, np. w imieniu pracodawcy (umowa o pracę).

 

CECHY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Zarobkowy charakter działalności oznacza, że jest ona prowadzona w celu osiągnięcia dochodów. Warto przy tym wskazać, że nieprzynoszenie zysku (ponoszenie strat) nie oznacza, że działalność nie jest działalnością gospodarczą. Dla klasyfikacji działalności jako działalności gospodarczej ma bowiem znaczenie sama chęć osiągnięcia zysku przez przedsiębiorcę.

2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje katalog rodzajów działalności, które mogą zostać uznane za działalność gospodarczą, tj. działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż.

3. Działalność zawodowa nawiązuje zaś do profesjonalizmu oznaczającego wykonywanie działalności w oparciu o umiejętności bądź wiedzę przedsiębiorcy, a także do staranności przedsiębiorcy w wykonywaniu obowiązków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Działalność gospodarcza musi być również działalnością prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły.

Ustalenie czy działalność jest zorganizowana będzie związane z wybraną formą prowadzenia działalności. W ogólnym rozumieniu oznacza ona jednak podjęcie przez przedsiębiorcę czynności mających na celu stworzenie warunków do prowadzenia działalności, np. najem lub zakup lokalu, pozyskanie środków finansowych na działalność, zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności czy zatrudnienie pracownika.

Ciągłość wykonywania działalności gospodarczej oznacza zamiar prowadzenia działalności przez jakiś okres czasu, co ma oznaczać jej stałość, przy czym działalność gospodarcza może być działalnością sezonową. Działalnością ciągłą nie będzie np. jednorazowa pomoc w ramach pomocy sąsiedzkiej lub koleżeńskiej.

 

KONSTYTUCJA BIZNESU – ZMIANA DEFINICJI?

 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, jedna z pakietu ustaw składających się na „Konstytucję Biznesu”. Prawo przedsiębiorców zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 3 Prawa przedsiębiorców:

 

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3 Prawa przedsiębiorców).

 

Ustawodawca zrezygnował zatem z wyliczenia przykładów działalności, które mogą stanowić działalność gospodarczą. W pozostałym zakresie definicje działalności gospodarczej należy uznać za tożsame.

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA

 

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza również pojęcie działalności nieewidencjonowanej, czyli działalności, która w określonych warunkach nie będzie uważana za działalnością gospodarczą.

 

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej (art. 5 Prawa przedsiębiorców).

 

Wobec powyższego, o działalności nieewidencjonowanej mówimy wówczas, gdy zostaną łącznie spełnione trzy przesłanki:

  • działalność jest wykonywana przez osobę fizyczną,
  • przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • osoba ta w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej

Działalność nieewidencjonowana nie będzie podlegała  rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ustawodawca umożliwia jednak jej zarejestrowanie, jeżeli taką podejmiemy decyzję (i złożymy odpowiedni wniosek o wpis do rejestru!)

Warto pamiętać również, że jeżeli przestaniemy spełniać choćby jedną z ww. przesłanek – najprawdopodobniej będzie to wysokość przychodu z działalności – prowadzona przez nas działalność staje się działalnością w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców i podlega rejestracji od momentu, gdy przestaliśmy spełniać warunki prowadzenia działalności nieewidencjonowanej tj. od miesiąca, w którym przekroczyliśmy próg przychodu.

 

W kolejnych wpisach opowiem Ci jakie mogą być konsekwencje niezarejestrowania działalności gospodarczej.

 

******

Zdjęcie – autor: Markus Spiske; źródło: http://imcreator.com

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.2168 t.j. z dnia 2017.11.24).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z dnia 2018.03.30).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.